A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Projekt europejskiTYTUŁ PROJEKTU:


„WDROŻENIE STANDARDÓW OPIEKI KOORDYNOWANEJ W OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU”


Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0065/16

DATA PODISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 6 LISTOPADA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ jest jednym z najstarszych obiektów leczniczych we Wrocławiu. Wielokrotnie ulegał przemianom w celu dostosowania się do stawianych nowych standardów opieki zdrowotnej, a jego największą zaletą jest i była kadra medyczna. To ona zadecydowała o jego sukcesie. OLK SP ZOZ podobnie jak inne podmioty lecznicze stoi przed wyzwaniem zmiany systemu opieki zdrowotnej, gdzie kluczową rolę odgrywać będzie zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług poprzez koordynację i zwiększenie nacisku na opiekę środowiskową. Dlatego Dyrekcja podjęła szereg działań zmierzających do przygotowania placówki zlokalizowanej przy ul. Joannitów 10/12 i wdrożenia najnowszych i najwyższych standardów opieki zdrowotnej.

W tym kontekście kluczowa jest:

1. modernizacja budynku (zgodnie z PFU stanowiącym załącznik do niniejszego projektu) poprzez montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni oraz przystosowanie gabinetu lekarskiego na pomieszczenie obsługi sprzętu RTG;

2. przeprowadzenie prac remontowych zgodnie z załączonym szacunkiem zakresu i kosztów, tj. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin, wymiana armatury sanitarnej i okładzin ceramicznych, wymiana drzwi w budynku głównym przychodni;

3. doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny poradni znajdujących się w budynku głównym OLK SP ZOZ (w tym m.in. zakup aparatu RTG, USG 3D/4D (3 szt.), tomografu OCT, unitu okulistycznego, etc. zgodnie z załączoną do wniosku specyfikacją sprzętu medycznego planowanego do zakupu;

4. wyposażenie w sprzęt IT w budynku głównym przychodni (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, okablowanie).

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do wzrostu jakości świadczonych usług zdrowotnych przez Beneficjenta w zakresie świadczenia opieki koordynowanej.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 21.07.2019r.

WYDATKI CAŁKOWITE: 3 149 230,67 PLN

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 3 047 158,63 PLN

% DOFINANSOWANIA: 85%

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 590 084,83 PLN

WKŁAD WŁASNY: 559 145,84 PLN