A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Szanując Państwa prywatność oraz w związku z powyższym rozporządzeniem, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na ten temat.

Informujemy, że OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ zwany dalej "Administratorem Danych", przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Dane kontaktowe administratora danych to:

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Joannitów 10/12

50-525 Wrocław

Tel. +48 71 7957027

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Tomasz Baniak e-mail: iod-olk@activemed.com.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania danych medycznych wynika z ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozdział 7 poświęcony dokumentacji medycznej), ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia czy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa Zleceniodawcy:

Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło danych osobowych:

Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana w związku z udzieleniem Pani/Panu świadczenia medycznego. Podstawą prawną pozyskania od Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.