A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

INFORMACJE OGÓLNE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


INFORMACJE OGÓLNE

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. JOANNITÓW 10-12, 50-525 WROCŁAW
Numer KRS: 0000062267
REGON: 010687093, NIP: 8992234075
NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ  RZOZ:  000000001087ADMINISTRACJA


DYREKTOR

lek. stom. Elżbieta Czabajska

e-mail: elzbieta.czabajska@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 27

Z-CA DYREKTORA DS ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZYCH

mgr Jolanta Dąbrowska

e-mail: jolanta.dabrowska@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 27

SEKRETARIAT

 Danuta Śmigielska

e-mail: sekretariat@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 27

SPECJALISTA DS. KADR

Renata Kagan

e-mail: renata.kagan@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 03


DZIAŁ TECHNICZNO-ORGANIZACYJNY

Wiesław Czachor

e-mail: wieslaw.czachor@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 01

Mariola Niedzwiedź

e-mail: mariola.niedzwiedz@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 07


DZIAŁ FINANSOWY, STATYSTYKI I ROZLICZEŃ

Teresa Strycharczuk

e-mail: teresa.strycharczuk@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 10

Marzenna Łagodzka
e-mail: marzenna.lagodzka@olk.wroclaw.pl

tel. 71 795 70 09


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Baniak

e-mail: iod_olk@activemed.com.pl


RADA SPOŁECZNA

1.  Maria Grzegorczyk - przewodnicząca rady - jako przedstawiciel Marszałka Województwa

2. Małgorzata Buczak - członek rady - jako przedstawiciel Marszałka Województwa

3. Adam Michalewski - członek rady

4. Paweł Wróblewski - członek rady

5. Grażyna Wruszczak - członek rady

Uchwała o powołaniu rady społecznej  - do pobrania


STATUT

Statut Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ - do pobrania


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ - do pobrania


CERTYFIKATY

Certyfikat ISO


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Schemat struktury organizacyjnej

CENNIK USŁUG

Cennik usług obowiązujących w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ -  do pobrania

KONTROLE I AUDYTY


WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU –SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2017R


L.p.

Nazwa jednostki kontrolującej

Data kontroli

Zakres

1.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23.05.2017

Kontrola medyczna laboratorium diagnostycznego, kadry, metodyka badań, kontrola jakości szkolenia, sprzęt laboratoryjny

Za lata 2016 -2017

2.

Urząd Miejski  Wrocławia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19.06.2017

Obrona cywilna- dokumentacja. Plan Obrony Cywilnej, Roczny i Wieloletni Plan Działania, Dokumentacja Formacji OC, dokumentacja pAl

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

09.10.2017-

07.11.2017

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

4.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

22.11.2017-

28.11.2017

Kontrola okresowa z zakresu medycyny pracy


 

INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Na podstawie art.6 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. z 2011r, nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) informujemy, że osoby posiadające trudności w komunikowaniu się powinny zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do Rejestracji Ogólnej w celu uzyskania wsparcia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

W trakcie wizyty należy przekazać w szczególności następujące informacje:

- imię i nazwisko pacjenta

- PESEL

-adres

-imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pacjenta

- datę i godzinę, w której będzie potrzebowała skorzystać ze świadczenia

- metodę komunikowania się

- określenie w jaki sposób i w jakim zakresie ma być udzielona pomoc

- dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu mogą zgłaszać  chęć skorzystania z usług Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej również telefonicznie lub pisemnie.

Zgłoszenie pisemne winno zawierać w/w informacje i można je dostarczyć:

- osobiście do Rejestracji Ogólnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00

- korespondencyjnie na adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego – Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej, ul. Joannitów 10/12, 50-525 Wrocław

- za pomocą faxu: 71-795-70-25

- za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@olk.wroclaw.pl


MAJĄTEK

Na podstawie Aktu Notarialnego  Repertorium A numer 9324/2005 z dnia 04.10.2005r. przeniesiono prawa użytkowania wieczystego  działki gruntu 34 AM-17, obręb południe, o powierzchni 1.646 m kw., położonej we Wrocławiu przy ul.Joannitow 10/12 oraz przekazano na własność budynki:

1.Budynek nr 1- Przychodni( frontowy),  o powierzchni użytkowej- 1850,34 m kw.  składa się z 5 kondygnacji : piwnicy, parteru, I pietra, II pietra, III pietra, a także poddasza stanowiącego kondygnację  nieużytkową. W skład  budynku wchodzą:  pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, komunikacja, WC, archiwum, kotłownia, piwnica,  poddasze   oraz winda.

2.Budynek Administracyjny -nr 2( budynek oficyny) o powierzchni użytkowej 583,85 m kw., usytuowany wewnątrz zamkniętego terenu, posiada 3 kondygnacje nadziemne tj.parter, I i II piętro, bez podpiwniczenia.

3 Budynek nr 3-.Garażowo-magazynowy( budynek oficyny) usytuowany na środku zamkniętego terenu, między budynkiem nr 1 i nr 2, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

 

RZECZOWA AKTYWA TRWAŁE ( stan na 31.12.2017r.)          -      768.404,00

1.Środki trwałe   -                                                                          -      768.404,00

- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    -     455.000,00

-budynki                                                                                           -     226.331,00

- urządzenia techniczne i maszyny                                              -      72.465,00

- środki transportu                                                                         -                 0,00

- inne środki trwałe                                                                        -       14.608,00

2. Środki trwałe w budowie                                                         -                  0,00


SKŁADNICA  AKT

Składnica akt Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działa na podstawie Zarządzenia nr 6/2010  Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 18.11.2010r dot. wdrożenia dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej.

Dokumenty pozostające w składnicy akt udostępniane są osobom trzecim na pisemny wniosek strony zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - do pobrania


SKARGI I WNIOSKI

Wszystkie skargi i wnioski w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przyjmowane i rozpatrywane sa zgodnie z Instrukcją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej z dnia 01.06.2011r

W Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej skargi i wnioski przyjmowane są przez:

  1. Dyrektora – w każdy poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00

  2. Z-cę Dyrektora – w każdą środę w godz. 12.00 - 14.00


Wizyta możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim umówienie=u się za pośrednictwem sekretariatu: osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu – 71-795-70-27.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 - osobiście w sekretariacie Obwodu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00

 - korespondencyjnie na adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielny   


Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Joannitów 10/12, 50-525 Wrocław

- za pomocą faxu – 71-795-70-25

- za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@olk.wroclaw.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są także ustnie.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Regulamin Skarg i Wniosków - do pobrania

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800-190-590

( z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

 Ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Sekretariat:

Telefon: (22) 532-82-50

Fax: (22) 532-52-30

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

Ul. Joannitów 6

Dział Skarg i Wniosków

50-525 Wrocław

Telefon: (71) 79-79-134

Fax: (71) 79-79-112

skargi@nfz-wroclaw.pl