A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Archiwum konkursow


O G Ł O S Z E N I E

Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu –

samodzielnego publicznego zakład opieki zdrowotnej

w sprawie konkursu ofert na zawarcie przez OLK we Wrocławiu – s.p.z.o.z.

umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 10/12, tel. 071 – 795-70-27 działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej

( Dz. U. nr 112 z 2011r poz.654 z późn. zm.)

Z A P R A S Z A

Świadczeniodawców do składania ofert:

  1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pediatrycznej
  2. na udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie:

1/ ginekologii i położnictwa

2/ okulistyki

3/ neurologii

4/ chirurgii ogólnej

5/ reumatologii

6/ dermatologii

  1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

dla dorosłych

  1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy
  2. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki – psycholog i psychoterapeuta
  3. na udzielanie świadczeń zdrowotnych z medycyny pracy w zakresie

a/ neurologii,

b/ okulistyki

c/ laryngologii

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawarte na okres

od dnia 01 lipca 2016r do 30 czerwca 2017r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursów oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursów, a także projektami umów zainteresowani mogą zapoznać się z siedzibie zakładu w Dziale Spraw Pracowniczych pokój 206 ( Budynek B w podwórku) w godz. od 7.00 do 14.00 począwszy od dnia opublikowania ogłoszenia , tj od dnia …………………….r

Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej z zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem „ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …….” i podaniem rodzaju świadczenia.

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert .

Oferty należy składać w sekretariacie Dyrekcji Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakład opieki zdrowotnej., ul. Joannitów 10/12 do dnia 22 czerwca 2016r do godz. 10.00.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi:

 

  1. w dniu 22 czerwca 2016r o godz. 10.30

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Oferentom przysługują środki zaskarżenia określone w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert.

 

 

O rozstrzygnięciu konkursu Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powiadomi umieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: www.olk.wroclaw.pl.

 

Pobierz ogłoszenie Konkurs na świadczenia zdrowotne