A A A

Przychodnia OLK Wrocław

Fundusze Europejskie

Archiwum zapytań ofertowych


Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu


Ul. Joannitów 10/12 , 50-525 Wrocław


Wrocław, dnia 25.02.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: WYKONANIA AKTUALIZACJI AUDYTU ENERGETYCZNEGO


Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla projektu: „ Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Działanie 3.3.


Poddziałanie 3.3.2Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Termin realizacji maksymalnie: 30.03.2016r

Do oferty należy dołączyć:


A. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),


B. Wykaz przeprowadzonych audytów energetycznych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie – minimum 1 usługa na kwotę minimum 2 500,00 zł brutto.Proszę o wypełnienie, podpisanie i złożenie załączonych wymagań technicznych i oferty cenowej – Załącznik Nr 1,

Załącznik Nr 2 wraz z dokumentem wymienionym w pkt A, B

w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ul. Joannitów 10/12 50-525 Wrocław (budynek B),lub przesłanie faksem na nr 71 795702571 7957025 bądź na adres mailowy sekretariat@olk.wroclaw.pl
a następnie listem poleconym

lub przesłanie listem poleconym na adres: jw


Termin składania ofert upływa dnia 7.03.2016r. do godz. 11:00
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Załączniki:


  1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
  2. Załącznik nr 2 – Oferta cenowa,
  3. Załącznik Nr 3 – Umowa.


Załącznik Nr 1


Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla projektu „Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Audyt energetyczny podlegający uaktualnieniu dostępny będzie w sekretariacie OLK
Termin przygotowania aktualizacji 30.03.2016r .
Załacznik nr 2


Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………


Siedziba Wykonawcy…………………………………………………………………………………


Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………


Nr tel………………………………......................../ nr fax………………………………………….


NIP…………………………………
OFERTA CENOWA
A. Wartość przedmiotu zamówienia


Oferuję przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 za cenę


Lp.

Przedmiot

zamówienia

Cena netto

w zł

VAT

w %

Cena brutto

w zł

1.


B. Gwarantuję stałość ceny do dnia realizacji zamówienia.


C. Termin wykonania aktualizacji audytu energetycznego: 30.03.2016.


D. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W załączeniu:


  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. Wykaz przeprowadzonych audytów energetycznych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie – minimum 1 usługa na kwotę minimum 2 500,00 zł brutto.


……………………………., dnia …………….

Podpis wykonawcy:
Załącznik nr 3


UMOWA NR

zawarta w dniu ……………. pomiędzy


a ......................................................


z siedzibą w: ......................................................


zwanym dalej „WYKONAWCĄ" wybranym w trybie zapytania ofertowego, w imieniu którego działa (-ją):


.........................................................


NIP .........................


§ 1


W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca wykonanie aktualizacji audytu dla projektu „Termomodernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020§ 2
1. Wykonawca wykona powierzone mu przez niniejszą umowę obowiązki lojalnie i bezstronnie oraz zgodnie z przyjętymi zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami.


2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności usługowej w zakresie objętym umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do rozpoczęcia prac z dniem podpisania umowy i wykonać przedmiot zamówienia do dnia 25.04.2016.


4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych oraz przekaże zamawiającemu wszelkie prawa i tytuły dotyczące przedmiotu umowy.
§ 3


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad realizacją zadań określonych w umowie.

§ 4


Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem, oraz zobowiązany jest to wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 5


Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w szczególności poprzez przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

§ 6


Jeżeli Zamawiający, mimo wezwania go i wyznaczenia terminu odmówi współdziałania w powyższym zakresie, Wykonawca może od umowy odstąpić.

§7


Jeżeli w toku wykonywania umowy pojawią się nieprzewidziane okoliczności, które staną na przeszkodzie prawidłowemu wykonaniu zlecenia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić o tym Zamawiającego.

§8


W przypadku nie przekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji lub dokumentów przez Zamawiającego, w formie niezgodnej z zaleceniami Wykonawcy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie wniosku z przyczyn formalno- prawnych w tym zakresie.

§ 9


W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji z Instytucji Wdrażającej w przedmiocie wezwania do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy a wykonawca dokona niezbędnych uzupełnień.

§ 10


Strony zapewniają całkowitą poufność informacji dotyczącą przedmiotu porozumienia jak i podejmowanych zleceń. W szczególności wszystkie dokumenty, raporty, rysunki, oceny kosztów, biznes-plany, dane i informacje techniczne będą traktowane poufnie przez obie strony kontraktu i nie mogą być przekazane osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej strony.§ 11
Strony ustalają kary umowne za nienależyte wykonanie umowy :


1.    Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy bądź w usunięciu wad 3 % za każdy dzień zwłoki wartości brutto umowy


2.    Za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w § 12 w wysokości 30 % wartości brutto umowy


3.    Zamawiający może domagać się odszkodowania jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w wypadku zwłoki w wykonaniu dzieła bądź zwłoki w usunięciu wad.


§ 121. Zamawiający może odstąpić od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:a) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,b) zajęcia majątku Wykonawcy,c) zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni,d) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją,e) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7 dni,f) zwłoki w realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę przekraczającej 14 dni,g) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy § 131. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonaną usługę w wysokości ………. PLN (słownie: ……………………………… ). Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury.2. Wykonawca wystawi fakturę po dokonanym odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie zadania.§ 14

Zamawiający nie będzie ponosił kosztów realizacji zlecenia takich, jak: koszty przejazdów, pobytu w hotelu itp. personelu Wykonawcy.§ 151. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie.2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.3.

§ 16Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.§ 17Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnymi aneksami podpisanymi przez obie strony, pod rygorem nieważności.§ 18

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

………………… ……………………
ZAPYTANIE_OFERTOWE_AUDYT_ENERGETYCZNY
ZAPYTANIE_OFERTOWE_AUDYT_OSWIETLENIOWY
ZAPYTANIE_OFERTOWE_STUDIUM_WYKONALNOSCI